Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp đang hoạt động