Số lượng, cơ cấu lao động trong các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo