Số lượng, cơ cấu đơn vị kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo