THÔNG TIN TỔNG HỢP TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Trang Thông tin tổng hợp Tổng điều tra kinh tế 2021 cung cấp thông tin cơ bản về kết quả hoạt động của các đơn vị kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam, được phân tổ theo khu vực địa lý, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, bao gồm các chỉ tiêu theo các chủ đề như: số lượng các đơn vị kinh tế; quy mô và cơ cấu lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; các thông tin chuyên đề của các đơn vị kinh tế.

Trang Thông tin tổng hợp này được Tổng cục Thống kê xây dựng với mục đích giúp người dùng tiếp cận đến các thông tin được thiết kế dưới dạng biểu đồ, hình ảnh trực quan thể hiện các kết quả chủ yếu Tổng điều tra kinh tế 2021.

  • Số đơn vị kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo

  • Số lao động trong các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo

  • Số lượng doanh nghiệp

  • Số lượng lao động của doanh nghiệp

  • Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể